دوستی افسرده دل، کمتر می پاید . [امام علی علیه السلام]